ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

                                                             ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด

ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด การผลิตนํ้าดื่มนับวันความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด เข้าสู่ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา    อุตสาหกรรมผลิตนํ้าดื่มจะขยายตัวค่อนข้างสูง ทว่า     ธุรกิจนี้ได้ประสบกับภาวการณ์แข่งขันมากด้วยเช่นกันดังนั้น ผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจนี้ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

บริษัท ที.วอเตอร์เทค มีความยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้โอกาสจากท่าน ให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินในการลงทุนธุรกิจระบบน้ำดื่มมายังท่าน หากท่านมีประสงค์จะขอคำปรึกษาหรือต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  คุณเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์ บริษัท ที.วอเตอร์เทค จำกัด โทรศัพท์  088-9417-826   ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  ภาพรวมการตลาด

สภาพอากาศของประเทศส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม พื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้เป็นต้นโดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่น ๆ

ปัจจุบันธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี และมี   ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่รวมกันประมาณ 2,000 รายการผลิตนํ้าดื่มมีผลิตนํ้าดื่มมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากจากหลายปัจจัยเช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของ  แหล่งนํ้าธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แต่ก่อนแหล่งนํ้าต่างๆ    สามารถนำ มาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ทว่าปัจจุบัน มลภาวะจากแหล่งต่างๆ   เช่น       โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ เป็นต้น ทำ ให้แหล่งนํ้ามีภาวะปนเปื้อน รวมถึง   จำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาในตลาดนี้สูงถึงร้อยละ 20-30 ต่อปี

กลุ่ม ลูกค้าสามารถแบ่งตามลักษณะการบรรจุของน้ำดื่มได้ ดังนี้

1.น้ำดื่มบรรจุขวด

            กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป ที่ต้องการดื่มน้ำ ในปริมาณไม่มากหาซื้อง่าย สะดวกต่อการพกพา  และการเดินทางจะเห็นได้ว่าตามร้านค้าทั่ว ๆ ไป    มีนํ้าดื่มบรรจุขวดอยู่หลายขนาดเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

 1. 2. น้ำดื่มบรรจุถัง

กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มอาคารบ้านเรือนอาคารสำนักงาน บริษัท โรงงาน เป็นต้น น้ำดื่มบรรจุถังมีราคาถูก และมีนํ้าปริมาณมาก น้ำดื่มบรรจุถังจะแบ่งเป็น 2 ประเภท

1.ถังขุ่น ขนาด 20 ลิตร

2.น้ำถังใสขนาด19.5 ลิตร

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

*จัดเตรียมในส่วนของพื้นที่โรงเรือน

*จัดเตรียมและในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม

*จัดเตรียมในส่วนของวัตถุดิบ

*จัดเตรียมในส่วนของตลาดและกลุ่มลูกค้า

หน่วยงานท้องถิ่น/สำนักงานเขต

การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบว่าสถานที่ผลิตอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการท้องถิ่นใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด      องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เป็นต้นและส่วนราชการท้องถิ่นนั้น มีข้อกำหนดให้การผลิตอาหารต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่

สถานที่ติดต่อ

กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำ นักงานเขตต่างจังหวัด ติดต่อราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

  ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาท แต่อัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 10,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือน ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

สถานที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถชำ ระได้ยังสำ นักงานเขต ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ต่างจังหวัด ชำระได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ

 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การขออนุญาตผลิตอาหาร

สำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตเป็นผู้ผลิตอาหารต่อสำ นักคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

สถานที่ติดต่อ (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

กรุงเทพมหานคร ติดต่อกองควบคุมอาหาร สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขต่างจังหวัด ติดต่อสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู่

ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มจะต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์ตามที่กฎหมายกำหนดและนำ ผลวิเคราะห์มายื่นขออนุญาตผลิตต่อสำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

สถานที่ออกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.)

กรุงเทพมหานคร ติดต่อกองควบคุมอาหาร สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000ต่างจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู่

โรงงานสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

สถานที่ตั้งของตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในที่เหมาะสม ไม่ทำ ให้เกิดการปนเปื้อนกับนํ้าบริโภค หรือถ้าผู้ผลิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ผลิตก็ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม อาคารผลิตต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน การจัดอาคารอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

 1. 1. ห้องติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ปรับคุณภาพนํ้า ห้องดังกล่าวต้องมีพื้นลาดเอียง มีทางระบาย

นํ้าไม่มีนํ้าขัง

 1. ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะก่อนล้าง ห้องนี้ต้องมีพื้นที่แห้ง มีชั้น หรือยกพื้น มีมาตรการป้อง

กันฝุ่นละออง

 1. ห้องหรือบริเวณล้างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ ห้องดังกล่าวต้องมีพื้นลาดเอียง ไม่มีนํ้าขัง และ

มีทางระบายนํ้า มีระบบจัดแยกภาชนะที่กำ ลังรอล้าง และที่ล้างแล้ว

4. ห้องบรรจุ ห้องนี้ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ มีทางเข้าออกที่สามารถป้องกันสัตว์ แมลง ไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณหรือห้องอื่นๆ มีพื้นลาดเอียง ไม่มีนํ้าขัง และมีทางระบายนํ้า มีโต๊ะ และหรือแท่นบรรจุ ซึ่งทำ ความสะอาดง่าย ห้องบรรจุดังกล่าวต้องมีการใช้ และปฏิบัติงานจริง

5.ห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องนี้ต้องมีชั้น หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอจำหน่าย

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

 

เครื่องมืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย

สดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมและไม่เป็นพิษ เครื่องมือเครื่องจักรต้องสามารถทำ ความสะอาด ฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีจำนวนพอเพียง

 1. เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพนํ้า
 2. เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ
 3. เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ
 4. เครื่องหรืออุปกรณ์การปิดผนึก
  1. โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำ หรับขนาดบรรจุที่ต่างกัน
  2. ท่อส่งนํ้าเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันดังกล่าวมีสภาพการทำ งานที่ดี นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังต้องได้รับการทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

  ผู้ผลิตควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทำ งานของอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้อุปกรณ์มีความสมบูรณ์

  โรงเรือน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • เป็นลักษณะพื้นที่ชั้นเดียวหรือสองชั้น
  • มีพื้นที่ในการวางเครื่อง และห้องบรรจุสินค้า และพื้นที่อื่นๆตามที่ทาง อ.ย ได้กำหนด
  • ควรจัดตั้งโรงเรือนให้สะดวกในการขึ้นลงสินค้า
  • ห้องน้ำ ห้ามอยู่ในตัวโรงเรือนน้ำดื่ม

  ส่วนใหญ่วางไว้บริเวณด้านหลังสุด หรือบริเวณด้านข้าง ของโรงเรือนโดยอยู่ภายในตัวอาคาร โดยยกสูงขึ้นมาจากพื้น และมีร่องระบายน้ำทิ้ง โดยการเดินอุปกรณ์ต่อขยายไปยังบริเวณน้ำทิ้ง พื้นวางเครื่องจักรจะประกอบไปด้วย

  • พื้นที่วางถังกรอง
  • พื้นที่วางระบบRO
  • พื้นที่วางปั๊มน้ำดี
  • พื้นที่วางTank น้ำดีเป็นต้น

  บริษัท ที.วอเตอร์เทค จำกัด   ก่อตั้งขึ้นด้วยการรวบรวมสมาชิกที่มีประสบการณ์เรื่องระบบน้ำทุกประเภท  ความชำนาญด้านเทคนิค  ความพร้อมในการให้บริการหลังงานขาย   การดูแลเอาใจใส่กับงาน  และมุ่งมั่นพัฒนางานระบบเครืองกรองน้ำ  เพื่อสอดคล้องให้ตรงเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้คือการบริการลูกค้า  และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

  ในปัจจุบันสินค้า  และการบริการหลังการขายถือเป็นองค์ประกอบหลัก  ซึ่งต้องควบคู่และดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับงานขายจึงจะสมบูรณ์  และจะตรงเป้าประสงค์ที่หลาย ๆ บริษัทตั้งไว้  แต่เป้าประสงค์ที่กล่าวอ้างถึงนี้หากผิดพลาดสิ่งหนึ่งประการใดล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภายหลัง  อาทิ  ระบบน้ำที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  ระบบเครื่องที่ใช้เคมีเข้ามาใช้ในการผลิต  ระบบน้ำที่เน้นในเรื่องคุณภาพน้ำ  การดูแลรักษาตัวเครื่องให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  การใช้งานและอุปกรณ์ที่ตรงประเภทต่อระบบนั้น ๆ จึงจะสมดุลและใช้งานได้ในสภาพปกติ

  เครื่องกรองน้ำเป็นส่วนสำคัญอันดับแรกเริ่มในกระบวนการผลิตน้ำให้ได้คุณภาพ  ขนาดของตัวเครื่อง  ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ คุณภาพน้ำที่ท่านต้องการแบบใด  บริษัท ที.วอเตอร์เทค  จำกัด  ยินดีให้ข้อมูลตามที่ท่านต้องการ    ด้วยการเน้นย้ำเรื่องการบริการเครื่องกรองน้ำ การออกแบบดีไซน์เครื่องกรองน้ำที่ตรงความต้องการของท่านลูกค้า ที่ท่านต้องการให้เราปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข หรือแม้กระทั้งข้อมูลที่เราสามารถช่วยท่านได้ในยามเกิดปัญหาเรื่องระบบเครื่องกรองน้ำ นี่คืองานของเรา

  บริษัท ที.วอเตอร์เทค  จำกัด   ยินดีให้ข้อมูลความสงสัยกับลูกค้าการเปลี่ยนสารกรองน้ำว่าเหมาะสมกับการเปลี่ยนแล้วหรือไม่ ความสงสัยเรามีคำตอบให้อย่างไม่ปิดกั้น  และยินดีให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น

  นอกเหนือจากการขายระบบงาน  หรือ  ชิ้นงานต่าง ๆ แล้ว เรายังรับบริการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำทุกประเภท  เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำกรองใช้ น้ำกรองดื่ม บำบัดน้ำ เรายินดีเป็นทุนให้ท่านยามเกิดปัญหาไม่ว่าจะกรณีใด ๆ เกี่ยวกับน้ำ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้

  ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำ ระบบ R.O รีเวอร์ ออสโมชิส(Reverse Osmosis)ทุกกำลังกำลังผลิต

  ผลิตและจำหน่าย ถังกรอง สแตนเลส ถังกรองเหล็ก

  ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมรมน้ำดื่มทุกชนิด

  จำหน่ายสารกรอง ไส้กรองน้ำ   ทุกชนิด

  ให้บริการติดตั้งออกแบบ โรงงานผลิตน้ำดื่มตามมาตรฐานของอ.ย และรับงาน ติดตั้งระบบน้ำ แก้ไข ตามโรงงานอุตสาหกรรมรม โรงพยาบาล โรงเรียน นำดื่มประปาหมู่บ้าน น้ำดื่มชุมชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  บริการรับติดตั้งออกแบบ ให้คำปรึกษาDIWATER PUMP@VALVE SOFTED  DRINKING WATER CARTRIDGE FILTER ION EXCANGE RESIN WASTE WATER TREATMENT

  บริษัท ที.วอเตอร์เทค จำกัด  1231/2ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02-5486249

   Fax 02-548-6248 088-9417826